Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
(V/v: Thoả thuận đặt cọc mua bán nhà, đất)

 

Hôm nay, ngày ……. tháng 06 năm 2015 tại……………………….., chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (Bên nhận đặt cọc):

Bà : …………………………………………………….Sinh năm :……………………………

CMND:…………………….. Cấp ngày :………………………..Tại :……………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thọai: ……………………………….

BÊN B (Bên đặt cọc):

Bà : ……………………………………………………Sinh năm : …………………………..

CMND: ………………………Cấp ngày :……………………….Tại : …………………………..

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại : ………………………………

Hai bên thống nhất thỏa thuận ký Biên bản thoả thuận đặt cọc với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH THỎA THUẬN ĐẶT CỌC:

Bên B đồng ý đặt cọc cho bên A số tiền là : …………………………. (Bằng chữ………………………..)
Việc thoả thuận đặt cọc này với nội dung bên A sẽ giữ lại quyền ký kết hợp đồng mua bán nhà/đất …………………….. cho bên B đến ngày ……………………..

ĐIỀU 2: TÀI SẢN ĐẶT CỌC:

Là nhà/đất với các đặc điểm sau:

Loại nhà/đất : ……………….Diện tích: …………… m2

Địa chỉ nhà/đất : ……………………………………………………………………………………

Bên A cam kết đảm bảo là chủ sở hữu hợp pháp nhà/đất nêu trên và đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật.

Giá trị nhà/đất: …………………… đồng
(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………..)

Phương thức thanh toán:

Ngày …………………….bên B đặt cọc cho bên A số tiền là : …………………………………. đồng
Ngày …………………….bên B thanh toán ……………………………………… đồng còn lại khi bên A và B ký hợp đồng mua bán và sang tên công chứng.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

3.1 Quyền:

Trong truờng hợp bên B không ký Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ đúng như cam kết tại Biên bản này, bên B phải chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc. Bên A đuợc quyền bán ngay nhà/căn hộ nêu tại Biên bản này cho khách hàng khác mà bên B không đuợc quyền khiếu nại hay tranh chấp.

3.2 Nghĩa vụ:

Cấn trừ tiền đặt cọc này cho bên B ngay khi bên B và bên A ký kết Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ.
Hỗ trợ bên B hoàn tất các giấy tờ , thủ tục liên quan.
Trong trường hợp bên A không thực hiện việc bán nhà/căn hộ nêu trên cho bên B vào ngày dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ……………….. thì Bên A có trách nhiệm hoàn trả ngay gấp đôi số tiền cọc cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

4.1 Quyền:

Được quyền mua căn hộ nêu trên đúng như cam kết trong biên bản thoả thuận này.
Được quyền nhận lại gấp đôi tiền cọc khi Bên A không thực hiện việc bán nhà/căn hộ theo quy định tại Điều 3.2.

4.2 Nghĩa vụ:

Giao tiền đặt cọc cho bên A theo đúng thỏa thuận.
Cho đến ngày …………………, bên B phải xúc tiến việc ký kết Hợp đồng mua bán nhà/đất. Nếu quá thời hạn trên, bên B vẫn không tiến hành thủ tục ký Hợp đồng thì xem như bên B đã không mua nhà/đất này nữa và chấp nhận mất số tiền đã đặt cọc cho bên A.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ:

– Chi phí công chứng hợp đồng ủy quyền do Bên…… chịu.

– Lệ phí trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của nhà/đất nêu trên do Bên B chịu.

– Thuế thu nhập cá nhân của Bên A liên quan đến việc chuyển nhượng nhà/đất nêu trên do Bên A chịu.

– Lệ phí trước bạ và chi phí sang tên nhà/đất nêu trên từ Bên A sang cho Bên B do Bên B chịu.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN:

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Việc giao kết Biên bản này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Biên bản này.
– Hai bên đã tự đọc Biên bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Biên bản này

Biên bản đặt cọc này được lập thành 02 (hai) bản, bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ..…tháng ..… năm 2015

 

BÊN A                                                                         BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

0936.245.345